Giới thiệu

VinBigData Chest X-ray Abnormalities Detection là một cuộc thi do VinBigData tổ chức. Mục đích của cuộc thi là phát hiện 14 loại bất thường từ ảnh chụp X Quang lồng ngực. Dữ liệu bao gồm 15000 ảnh huấn luyện và 3000 ảnh thử nghiệm. Các nhẫn bất thường được đánh số từ 0 đến 13. Nhãn số 14 dành cho ảnh không có bất thường nào.

Trong bài viết này Etrain sẽ thử nghiệm thêm một nhẫn nữa là nhãn số 15 dành cho ảnh có bất kỳ bất thường nào. Chúng ta sẽ có tổng cộng 16 nhãn để huấn luyện với Yolov5

labels = [
  "Aortic enlargement",
  "Atelectasis",
  "Calcification",
  "Cardiomegaly",
  "Consolidation",
  "ILD",
  "Infiltration",
  "Lung Opacity",
  "Nodule/Mass",
  "Other lesion",
  "Pleural effusion",
  "Pleural thickening",
  "Pneumothorax",
  "Pulmonary fibrosis",
  "No finding",
  "Finding"
]

Tải dữ liệu

Bài viêt này sẽ sử dụng VinBigData Original Image Dataset, dữ liệu này đã được tác giả chuyển đổi từ tập tin định dạng DICOM sang định dạng JPG

Đầu tiên bạn tạo mới một dự án trên Google Colab và tải dữ liệu theo như hướng dẫn bài viết này.

Xem qua cấu trúc tập tin train.csv

import pandas as pd
df_train = pd.read_csv('/content/vinbigdata-xray/vinbigdata/train.csv')
df_train

Vinbigdata Xray train.csv

Chuẩn bị dữ liệu cho Yolov5

Theo như một bài phân tích trên kaggle thì với mỗi một loại bất thường trên một ảnh có thể có nhiều bác sĩ chuẩn đoán, do đó chúng ta có thể lấy trung bình tọa độ các điểm đó như trong bài phân tích

Vinbigdata average of the coordinates

Chúng ta sẽ chuyển đổi toàn bộ ảnh và chia thành 16 nhãn như ở phần giới thiệu đã trình bày.

def bb_iou(boxA, boxB):
	# determine the (x, y)-coordinates of the intersection rectangle
	xA = max(boxA[0], boxB[0])
	yA = max(boxA[1], boxB[1])
	xB = min(boxA[2], boxB[2])
	yB = min(boxA[3], boxB[3])
	# compute the area of intersection rectangle
	interArea = max(0, xB - xA + 1) * max(0, yB - yA + 1)
	# compute the area of both the prediction and ground-truth
	# rectangles
	boxAArea = (boxA[2] - boxA[0] + 1) * (boxA[3] - boxA[1] + 1)
	boxBArea = (boxB[2] - boxB[0] + 1) * (boxB[3] - boxB[1] + 1)
	# compute the intersection over union by taking the intersection
	# area and dividing it by the sum of prediction + ground-truth
	# areas - the interesection area
	iou = interArea / float(boxAArea + boxBArea - interArea)
	# return the intersection over union value
	return iou


def averageCoordinates(df, threshold):
  tmp_df = df.reset_index()
  duplicate = {}
  for index1, row1 in tmp_df.iterrows():
    if index1 < len(tmp_df) - 1:
      next_index = index1 + 1
      for index2, row2 in tmp_df.loc[next_index:,:].iterrows():
        if row1["class_id"] == row2["class_id"]:
          boxA = [row1['x_min'], row1['y_min'], row1['x_max'], row1['y_max']]
          boxB = [row2['x_min'], row2['y_min'], row2['x_max'], row2['y_max']]
          iou = bb_iou(boxA, boxB)
          if iou > threshold:
            if row1["index"] not in duplicate:
              duplicate[row1["index"]] = []
            duplicate[row1["index"]].append(row2["index"])

  remove_keys = []
  for k in duplicate:
    for i in duplicate[k]:
      if i in duplicate:
        for id in duplicate[i]:
          if id not in duplicate[k]:
            duplicate[k].append(id)
        if i not in remove_keys:
          remove_keys.append(i)
  for i in remove_keys:
    del duplicate[i]

  rows = []
  removed_index = []
  for k in duplicate:
    row = tmp_df[tmp_df['index'] == k].iloc[0]
    X_min = [row['x_min']]
    X_max = [row['x_max']]
    Y_min = [row['y_min']]
    Y_max = [row['y_max']]
    removed_index.append(k)
    for i in duplicate[k]:
      removed_index.append(i)
      row = tmp_df[tmp_df['index'] == i].iloc[0]
      X_min.append(row['x_min'])
      X_max.append(row['x_max'])
      Y_min.append(row['y_min'])
      Y_max.append(row['y_max'])
    X_min_avg = sum(X_min) / len(X_min)
    X_max_avg = sum(X_max) / len(X_max)
    Y_min_avg = sum(Y_min) / len(Y_min)
    Y_max_avg = sum(Y_max) / len(Y_max)
    new_row = [row['image_id'], row['class_name'], row['class_id'], X_min_avg, Y_min_avg, X_max_avg, Y_max_avg, row['width'], row['height']]
    rows.append(new_row)

  for index, row in tmp_df.iterrows():
    if row['index'] not in removed_index:
      new_row = [row['image_id'], row['class_name'], row['class_id'], row['x_min'], row['y_min'], row['x_max'], row['y_max'], row['width'], row['height']]
      rows.append(new_row)

  new_df = pd.DataFrame(rows, columns =['image_id', 'class_name', 'class_id', 'x_min', 'y_min', 'x_max', 'y_max', 'width', 'height'])
  return new_df


images_lst = df_train.groupby('image_id').apply(list).reset_index()['image_id'].tolist()
images_dir = '/content/vinbigdata-xray/vinbigdata/train/'

# Add class_id=14 and class_id=15
frames = []
for img_id in images_lst:
  sub_df = df_train[df_train['image_id'] == img_id].reset_index()
  sub_df = averageCoordinates(sub_df, 0.5)
  frames.append(sub_df)
  rows = []
  if int(sub_df["class_id"][0]) == 14:
    rows.append("14 0.5 0.5 1.0 1.0")
  else:
    for index, row in sub_df.iterrows():
      w = int(row["width"])
      h = int(row["height"])
      cx = (int(row["x_min"]) + int(row["x_max"])) / 2 / w
      cy = (int(row["y_min"]) + int(row["y_max"])) / 2 / h
      bw = (int(row["x_max"]) - int(row["x_min"])) / w
      bh = (int(row["y_max"]) - int(row["y_min"])) / h
      row = [str(row["class_id"]), str(cx), str(cy), str(bw), str(bh)]
      rows.append(" ".join(row))
    rows.append("15 0.5 0.5 1.0 1.0")
  f = open(images_dir + img_id + ".txt", "w")
  f.write("\n".join(rows))
  f.close()

new_df = pd.concat(frames)
new_df.to_csv('/content/vinbigdata-xray/new_train.csv', index=False)

Ví dụ tọa độ của ảnh có bất thường

Vinbigdata coordinates

Tiếp theo chúng ta sẽ chia tập dữ liệu thành tập train và valid cho Yolov5

import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

df_train = pd.read_csv('/content/vinbigdata-xray/new_train.csv')
train, val = train_test_split(df_train, test_size=0.2)

train_images_lst = train.groupby('image_id').apply(list).reset_index()['image_id'].tolist()
val_images_lst = val.groupby('image_id').apply(list).reset_index()['image_id'].tolist()


def createImagesTxt(_images, filepath):
  images_dir = '/content/vinbigdata/train/'
  rows = []
  for img_id in _images:
    rows.append(images_dir + img_id + '.jpg')
  f = open(filepath, "w")
  f.write("\n".join(rows))
  f.close()


train_path = '/content/train.txt'
val_path = '/content/val.txt'
createImagesTxt(train_images_lst, train_path)
createImagesTxt(val_images_lst, val_path)

Tạo tập tin yaml cho Yolov5

!rm -f /content/config.yaml
!echo "train: /content/train.txt" >> /content/config.yaml
!echo "val: /content/val.txt" >> /content/config.yaml
!echo "nc: 16" >> /content/config.yaml
!echo "names: ['Aortic enlargement','Atelectasis','Calcification','Cardiomegaly','Consolidation','ILD','Infiltration','Lung Opacity','Nodule/Mass','Other lesion','Pleural effusion','Pleural thickening','Pneumothorax','Pulmonary fibrosis','No finding','Finding']" >> /content/config.yaml

Cài đặt Yolov5 và huấn luyện

%cd /content
!git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git

%cd /content/yolov5/
!pip install -qr requirements.txt

!python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 90 --data /content/config.yaml --weights yolov5x.pt

Kết quả sau khi huấn luyện

Vinbigdata Result

Kết quả Public score trên kaggle: 0.230