Các bước để tải dữ liệu từ kaggle về Google Colab

Cài đặt kaggle lên Google Colab

Kaggle Account API

!pip install -q kaggle

from google.colab import files
files.upload()
# Chọn file kaggle.json tải về ở bước 2 để tải lên

!mkdir '/root/.kaggle'
!cp kaggle.json '/root/.kaggle'
!chmod 600 /root/.kaggle/kaggle.json

!kaggle datasets list
# Chạy lệnh liệt kê các bộ dữ liệu của bạn để đảm bảo bạn đã cài đặt thành công

Tải dữ liệu trên kaggle

Bây giờ bạn vào một dataset bất kỳ mà bạn muốn tải về Google Colab. Ở đây Etrain sẽ chọn ví dụ tải về bộ dữ liệu VinBigData Original Image Dataset

Bạn bấm menu ở bên góc phải và chọn Copy API command

Kaggle Dataset API Command

Sau đó dán vào Google Colab để chạy lệnh. Lệnh sau khi sao chép với bộ dữ liệu trên sẽ như sau

!kaggle datasets download -d awsaf49/vinbigdata-original-image-dataset

Bây giờ bạn có thể giải nén và sử dụng bộ dữ liệu

!unzip -q vinbigdata-original-image-dataset.zip

Nguồn tham khảo

Easiest way to download kaggle data in Google Colab