Bạn có thể dễ dàng tải video trên YouTube với công cụ youtube-dl. Với công cụ này, bạn cũng có thể chọn định dạng video và chất lượng video muốn tải về như 1080p hoặc 4K.

## Cài đặt
pip install youtube_dl

## Liệt kê danh sách định dạng và chất lượng video
## youtube-dl -F <video_url>
youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=9LS4XCNyRKA

## Output
# [youtube] 9LS4XCNyRKA: Downloading webpage
# [info] Available formats for 9LS4XCNyRKA:
# format code extension resolution note
# 249     webm    audio only tiny  51k , webm_dash container, opus @ 51k (48000Hz), 926.50KiB
# 250     webm    audio only tiny  57k , webm_dash container, opus @ 57k (48000Hz), 1.03MiB
# 251     webm    audio only tiny 110k , webm_dash container, opus @110k (48000Hz), 1.95MiB
# 140     m4a    audio only tiny 129k , m4a_dash container, [email protected] (44100Hz), 2.29MiB
# 160     mp4    256x144  144p  90k , mp4_dash container, [email protected] 90k, 25fps, video only, 1.61MiB
# 278     webm    256x144  144p  96k , webm_dash container, [email protected] 96k, 25fps, video only, 1.71MiB
# 242     webm    426x240  240p 180k , webm_dash container, [email protected] 180k, 25fps, video only, 3.20MiB
# 133     mp4    426x240  240p 228k , mp4_dash container, [email protected] 228k, 25fps, video only, 4.04MiB
# 243     webm    640x360  360p 307k , webm_dash container, [email protected] 307k, 25fps, video only, 5.45MiB
# 134     mp4    640x360  360p 443k , mp4_dash container, [email protected] 443k, 25fps, video only, 7.86MiB
# 244     webm    854x480  480p 514k , webm_dash container, [email protected] 514k, 25fps, video only, 9.12MiB
# 135     mp4    854x480  480p 791k , mp4_dash container, [email protected] 791k, 25fps, video only, 14.02MiB
# 247     webm    1280x720  720p 985k , webm_dash container, [email protected] 985k, 25fps, video only, 17.46MiB
# 136     mp4    1280x720  720p 1459k , mp4_dash container, [email protected], 25fps, video only, 25.86MiB
# 18      mp4    640x360  360p 537k , avc1.42001E, 25fps, mp4a.40.2 (44100Hz), 9.53MiB
# 22      mp4    1280x720  720p 1588k , avc1.64001F, 25fps, mp4a.40.2 (44100Hz) (best)

## Tải về video có format code là 136
## (định dạng MP4, độ phân giải 1280x720)
youtube-dl -f 136 https://www.youtube.com/watch?v=9LS4XCNyRKA

Xem thêm về cách sử dụng youtube-dl tại đây